Edukacja ekologiczna w przedszkolu

We współczesnym świecie coraz więcej uwagi poświęca się problemowi ochrony środowiska. Postępująca degradacja naszej Ziemi oraz szybki rozwój cywilizacji sprawiają, że to na nas dorosłych spoczywa obowiązek nauczenia naszych Dzieci życia w zgodzie z naturą.

Uczyć od małego

Człowiek do zarania dziejów, wykorzystując bogactwa naturalne ziemi, doprowadził do jej degradacji. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, usychające drzewa oraz ginące gatunki zwierząt – to tylko kilka przykładów szkód wywołanych działalnością człowieka. Dlatego ochrona środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia jest dziś koniecznością. A najszybciej i najłatwiej jest „uczyć od małego”, w myśl przysłowia: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dzieci już od najmłodszych lat nawiązują emocjonalny i silny kontakt z przyrodą. Wyrażają chęć i gotowość do jej poznawania oraz ochrony. Odkrywanie jej piękna oraz bogactw, które każdego dnia nam dostarcza, jest dla Dzieci wyjątkowym doświadczeniem, które zapewnia im bio-społeczny rozwój i solidne podstawy do dalszego kształtowania ekologicznych postaw w przyszłości.

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja ekologiczna w przedszkolu powinna być jednym z elementów działań opiekuńczo – rozwojowo – wychowawczo – dydaktycznych personelu przedszkolnego oraz samych rodziców. Dzieci to doskonali obserwatorzy wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Odpowiednie kształtowanie ich postaw sprawi, że mogą stać się one partnerami starszych w walce o ochronę środowiska. Trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że nam dorosłym często trudno jest zmienić styl życia, poglądy, czy sposób postępowania wobec natury. Dlatego wszelkie nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu i uczyć go właściwych zachowań oraz życia w zgodzie ze światem przyrody już na etapie nauczania przedszkolnego.

Fromy i metody edukacji eoklogicznej

Edukacja ekologiczna najmłodszych powinna opierać się na przedstawianiu Dzieciom konkretnych działań, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko. Pozwoli to uczyć je prawidłowych zachowań, które będą stosować w swoim dalszym życiu. Do takich działań zalicza się m.in. naukę segregacji odpadów, zbieranie makulatury, czy włączenie się w akcję zbierania plastikowych nakrętek od butelek lub puszek. Do form i metod edukacji ekologicznej należy zaliczyć również spacery, wyjścia oraz terenowe wycieczki, podczas których opiekun może prezentować Dzieciom różne eksperymenty oraz opowiadać o naturze. Możliwości nauki jest wiele, a ograniczeniem jest tak naprawdę kreatywność nauczyciela. Warto prowadzić edukację ekologiczną, aby uzmysłowić przedszkolakom, że dbanie o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie w przyszłych latach.