Wpływ przedszkola na mowę Dzieci

Przedszkole w znaczący sposób wpływa na małe Dziecko, tam po raz pierwszy spotyka się ono z grupą rówieśniczą i osobami dorosłymi z którymi do tej pory nie miało kontaktu. Dostosowanie się do panujących w przedszkolu zasad z początku nie jest takie proste, ale przebywanie w grupie jest okazją do zdobycia wielu nowych doświadczeń i umiejętności, o które trudno w domu rodzinnym. Przede wszystkim Dzieci poznają się nawzajem oraz otaczający je świat, mogą się również nauczyć wiele od samych siebie, uczą się empatii, panowania nad emocjami i wyrażania swoich uczuć. Codzienne przebywanie w grupie rówieśniczej rozwija umiejętności społeczne, uczy przestrzegania norm, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w wielu sytuacjach.

Wspólne zabawy i gry, występy oraz wycieczki dają Dzieciom radości, wzbogacają wiedzę oraz słownictwo, rozwijają procesy poznawcze, wyobraźnię, kreatywność, umiejętności artystyczne, a przede wszystkim umiejętności komunikacyjne.

Mowa stanowi najbardziej efektywny sposób komunikowania się z innymi ludźmi i ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju Dziecka oraz dla jego psychicznego i społecznego przystosowania.

Mowa Dziecka, zanim stanie się taka jak mowa dorosłych kształtuje się przez wiele lat- od pierwszego krzyku noworodka aż do 7-go roku życia, kiedy to proces ten powinien dobiec końca.

Okres pobytu Dziecka w przedszkolu jest okresem intensywnego rozwoju mowy. Od mowy Dziecka zależy w dużej mierze jego przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania.

Rozwój mowy nie u wszystkich Dzieci przebiega jednakowo, jedne Dzieci zaczynają mówić wcześniej, inne zaś wolniej, co przejawia się późniejszym pojawieniem pierwszych słów i wolniejszym przyswajaniu sobie wymowy niektórych głosek.

Na stopień rozwoju mowy wpływają różne czynniki: wpływ środowiska, rodzice i ich zaangażowanie w rozwój mowy Dziecka, oraz rozwój psychofizyczny Dziecka. Pod koniec wieku przedszkolnego od każdego Dziecka oczekuje się poprawnej wymowy wszystkich dźwięków oraz swobody w posługiwaniu się mową. Jeżeli u Dzieci występują zaburzenia mowy, powinno się jak najwcześniej rozpocząć usprawnianie mowy oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń.

Przedszkole gwarantuje wczesne rozpoczęcie ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, logorytmicznych, usprawniających narządy mowy oraz artykulacyjnych, które skutecznie zapobiegają późniejszym wadom wymowy i wspierają jej rozwój. Oczywiście działania te realizowane są podczas zabaw, tak by były dla Dzieci atrakcyjne. Kształcenie języka dotyczy nie tylko mowy ale też prowadzenia rozmowy, ważne jest dbanie o bogactwo słownika, poprawność gramatyczną i wyrazistość wypowiedzi.

Wyrozumiałość, wczucie się w sytuację Dziecka, cierpliwe słuchanie wypowiedzi (bez dopowiadania i kończenia za Dziecko zdań), atmosfera zrozumienia i życzliwości to czynniki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi mowy. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele przedszkola codziennie prowadzą „terapię” mowy Dziecka poprzez rozmowę, zadawanie pytań, a przede wszystkim słuchanie jego wypowiedzi.

Iwona Głuszyńska - nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda